ανακαίνιση με πατητη, διακόσμηση, πατητή τσιμεντοκονία σε σοβά