Μενού
Your Cart

Πολιτική Απορρήτου - GDPR - Cookies

Πολιτική Απορρήτου - GDPR - Cookies

Domica Center


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Εταιρία Ι.ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιείτε ως υφιστάμενοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτήν σε όλα τα στάδια της συναλλακτικής σας σχέσης.

Ειδικότερα, η Εταιρία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όπως:

1) Ονοματεπώνυμο, 2) Διεύθυνση Κατοικίας 3)Τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ­δρομείου 4) Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας

• Για την επικοινωνία είτε σε προ συμβατικό στάδιο, είτε σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με την Εταιρία

• Για την εξυπηρέτηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση των συναλλαγών σας και την εν γένει παρο­χή του αιτηθέντος προϊόντος ή / και υπηρεσίας της Εταιρίας

• Για την συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίας

• Για την εν γένει συναλλακτική σας δραστηριότητα στο πλαίσιο ανάπτυξης ή / και βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας

• Για την ενημέρωσή σας για εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες και λοιπές διαφημιστικές δράσεις της Εταιρείας

• Για την επίλυση τυχόν αιτημάτων / παραπόνων σας

• Για την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας, με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την απόδοση εκπτώσεων, επιβραβεύσεων, δώρων και παγίων, για τη διαμόρφωση του πλάνου επικοινωνίας καθώς και για τη στατιστική καταγραφή των εμπορικών αποτελεσμάτων

• Για τη γνωστοποίηση και διαβίβαση στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, καθώς και τρίτα νομίμως αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα, όπου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

• Στο πλαίσιο ενημέρωσής σας από την Εταιρία για νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες i) της Εταιρίας και ii) των τρίτων Εταιριών-Προμηθευτών, τα οποία διαθέτει η Εταιρία, και ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ

1. Δικαίωμα Ενημέρωσης του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, 2. Δικαί­ωμα πρόσβασης, ήτοι το δικαίωμα να γνωρίζετε επακριβώς ποιες πληροφορίες υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό, 3. Δικαίωμα διόρθωσης, ήτοι το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή, 4. Δικαίωμα διαγραφής – «δικαίωμα λήθης», ήτοι το δικαίωμα του να ζητήσει διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξερ­γασίας , ήτοι δικαίωμα του να αποκλείετε ή να καταστείλετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία δεν τηρούνται υποχρεωτικά βάσει κείμενης νομοθεσίας, 6. Δικαίωμα ανάκλησης, ήτοι το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ: Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφασή μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση όλων των ως άνω αναφερόμενων προσωπικών μου δεδομένων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην εταιρεία και όπως προκύπτουν από τα νόμιμα φορολογικά και από κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο, στοιχείο ή διαδικασία. Δηλώνω ρητά, ότι γνω­ρίζω και κατανοώ όλα τα ανωτέρω δικαιώματά μου.